Privacy Policy

Polityka Prywatności

Accent Business Training Sp. z o.o. działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), chcąc jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, a także poinformować Państwa o niezmiernie istotnych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych – zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności”.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 

  1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Accent Business Training Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyskiej 4/4, 30-015 Kraków.

 

  1. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub/oraz telefon.

 

  1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;                              

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora; 

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Accent Business Training Sp. z o.o. działalności gospodarczej

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno­‑podatkowych w związku z prowadzoną przez Accent Business Training Sp. z o.o. działalnością gospodarczą

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

  1. Czy dane osobowe są/będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

 Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo­‑usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Accent Business Training Sp. z o.o. przy realizacji usług;

b) dostawcom usług zaopatrującym Accent Business Training Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Accent Business Training Sp. z o.o., oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Accent Business Training Sp. z o.o. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

– pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Accent Business Training Sp z o.o. dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

  1. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy z Accent Business Training Sp. z o.o. oraz ze stron internetowych.

 

  1. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

b) w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

– po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte.

 

  1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do ACT Cielarska, Zioło Sp.j.;

b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

– z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług Accent Business Training Sp. z o.o. drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

– uczestnictwa w konkursach,

– udziału w ankietach.

 

  1. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Accent Business Training Sp. z o.o. Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: abt@accentbusiness.pl